Anasayfa » Genel » Niçin genel bir bela gelmemektedir

Niçin genel bir bela gelmemektedir

Sual: Peygamber efendimizden ilkin, inanmayan kavimlerin, Tanrı’ın azabına uğrayıp helak olduklarını okuyoruz. Sadece günümüzde o eski kavimler şeklinde, hattâ daha azgın olanları var. Niçin bunlar dünyada iken de cezalandırılmıyor?
CEVAP
Bunun birkaç sebebi vardır:
1- Peygamber efendimiz, âlemlere rahmet olduğundan genel bir azap verilmiyor. Öteki peygamberlere inanmayanlar, dünyada çeşitli belaya maruz kaldıkları hâlde, Peygamber efendimizin rahmet olması sebebiyle, cezalar genel anlamda âhirete tehir edilmiştir. Onun hürmetine bu ümmete dünyada derhal ceza verilmiyor. İki âyet-i kerime meali:
(Sen aralarında bulundukça, o kâfirlere azap etmem.) [Enfal 33]

(Biz seni sadece âlemlere rahmet olarak yolladık.) [Enbiya 107]

Bir hadis-i şerif:
(Ben nalet edici olarak değil, rahmet için gönderildim.) [Müslim]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselama, (Benim âlemlere rahmet oluşumdan sana da bir hisse düştü mü?) diye sual edince, (Evet, sonumun ne olacağından korkardım. (Tekvir) sûresinin 20. ve 21. âyet-i kerimelerini getirince, Arş’ın sahibi yanında, kıymetim, güvenli olduğum meydana çıktı) dedi. (Şifa-i şerif)

Bir hadis-i şerif:
(Allahü teâlâ, beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi.) [Ebu Nuaym]

Bu rahmet, yalnız insanoğlu için değil, tüm mahlûkat içindir. Hattâ kâfirler bile istifade eder. Allahü teâlâ, Peygamber efendimizin hürmetine bu ümmete genel bir ceza göndermiyor. Eski insanoğlu bin yıl kadar yaşıyordu. Kur’an-ı kerimde Hazret-i Nuh’un bin yıl yaşamış olduğu bildiriliyor. Bu ümmetin fazlaca sorun çekmemesi için, Allahü teâlâ, Peygamberimizin hürmetine ömürlerini kısa eyledi. Cenab-ı Hak, bu kısa zamanda yapılacak, hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler kayra edecektir. Peygamberine uymayan, İslamiyet’i beğenmeyenlere de, sonsuz azap yapmış olacaktır. Ek olarak Onun hürmetine, günahlara dünyada derhal ceza vermiyor.

Kâfir ve Müslüman hepimiz Peygamber efendimizin ümmeti ise de, Müslümanlara (Ümmet-i icabet), kâfirlere (Ümmet-i çağrı) denir.

2- Onların neslinden tevbe eden sâlih kimseler geleceği için genel ceza gönderilmiyor. Kâfirler, Resulullah efendimizle alay ederek, (Rabbine söyle de, bizlere acele azap göndersin) diyorlardı. Allahü teâlâ, kâfirlerden müminler dünyaya getirmeyi ezelde takdir buyurduğu için, (O kâfirlere azap etmem) buyurdu. Enfal sûresinin, (İstigfar ettikleri için Tanrı onlara azap yapmaz) mealindeki 33. âyeti için, Ehl-i sünnet âlimleri, (Onlardan, istigfar edecek olan sâlih çocuklar dünyaya geleceği için, onlara azap etmem) demek bulunduğunu bildiriyorlar.

3- Bu ümmet, seçilmiş olduğundan genel bir bela gelmiyor. Bir âyet-i kerime meali:
(Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.) [Âl-i İmran 110]

4- Sâlih kimseler, yeryüzünde var olduğu müddetçe, Peygamber efendimizin hürmetine, bu ümmete genel azap gelmiyor. Bir hadis-i şerif:
(Allahü teâlâ buyurur: Camiye devam eden, benim için birbirini seven ve seherlerde istigfar eden sâlihler olmasaydı, günahta haddi aşanlardan dolayı genel bir bela gönderirdim.) [Beyhekî]

5- Allahü teâlânın acil etmemesinden dolayı bela gelmiyor. Bir âyet-i kerime meali:
(Eğer Tanrı, yaptıkları yüzünden insanları derhal cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Tanrı, onları belli bir süreye kadar erteler.) [Fâtır 45]

Cezanın ertelenmesine güvenmemelidir. Âhirette, kâfirlere şiddetli azap olacaktır. Üç âyet-i kerime meali:
(Allahü teâlâ, zâlimlere elem verici, acıklı bir azap hazırladı.) [İnsan 31]

(Rabbin, elbet azap yapmış olacaktır. Ondan kurtuluş yoktur.) [Tur 7-8]

(Ey inkârcılar [Resulullah’ı ve onun sözlerini] yalanladığınız için, azap yakanızı bırakmayacaktır.) [Furkan 77]

Cenab-ı Hak, (Tanrı ve Resulü’nün emirlerine aldırış etmeyen, beğenmeyen, “Çağa, fenne uymuyor, çağıl ihtiyaçlara kâfi gelmiyor” diyen, Kıyamette Cehennem ateşinden kurtulamayacak, Cehennemde, fazlaca acı azaba mâruz kalacaktır) buyuruyor. (S. Ebediyye)

Kâfirlere dünyada genel bir ceza verilmemesi, onlara acıma edilmesi görünüştedir. Kur’an-ı kerimde, kâfirlere fazlaca mal ve evlat verilmesinin onlara iyilik olmadığı, onların azmaları, kudurmaları ve Cehenneme gitmeleri için bir istidrac olduğu bildiriliyor. (Mü’minun 55-56)

Lanetlikler
Öteki Peygamberler, kavimlerine nalet ettikleri halde, Peygamber efendimiz nalet etmemiştir. Bir harpte, kâfirlerin yok olması için yakarış etmesini istediklerinde (Ben nalet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben, her insana iyilik etmek için, insanların huzura ulaşması için gönderildim) buyurdu. Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen, (Seni âlemlere rahmet, iyilik için yolladık) buyuruluyor. (Enbiya 107)

Sadece lanete müstahak olanlara nalet etmiştir. Bu mevzuda sahih olan fazlaca hadis-i şerif vardır. Hadis-i şeriflerde (Tanrı nalet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:
(Hanım elbisesi giyen adama, adam elbisesi giyen hanıma nalet olsun!)
[Hakim]
(Hanım şeklinde davranan adama, adam şeklinde davranan hanıma nalet olsun!)
[Buhari]
(Rüşvet alıp verenlere Tanrı nalet etsin!)
[İbni Mace]

(Eshabıma sövenlere Tanrı nalet etsin!) [Hakim]

(Zekât vermeyenlere Tanrı nalet etsin!)
[Nesai]

(Ana babasına nalet edene Tanrı nalet etsin!) [Müslim]

(Lutilik yapanlara [ibnelere] Tanrı nalet etsin!) [Beyheki]
(Zalim amirlere, açıktan günah işleyenlere, sünnetimi yıkan bid’atçilere Tanrı nalet etsin!.)
[Deylemi]

(Altın ve gümüşün kuluna [paraya tapana] nalet olsun!) [Tirmizi]

(Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana nalet olsun!) [Ebu Avane]

(Hanımını anasından üstün tutana nalet olsun!) [Şir’a]

(Sadaka vermeye engel olana nalet olsun.)
[İsfehani]

(Rahmet-i İlahiden umut kestirip dinden nefret ettirenlere nalet olsun!) [Şir’a]
(Bid’atler çıkınca âlim ilmini açığa çıkarsın! İlmini açıklamayana nalet olsun!)
[Deylemi]

(Faiz alana da verene de nalet olsun!)
[Müslim]

(Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene nalet olsun.) [Buhari]

(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana nalet olsun.) [İbni Mace]

(Kızını fâsık bir kimse ile evlendirene, nalet olsun.) [Şir’a]

(Ölü için ağlayana da, onu dinleyene de nalet olsun.) [Ebu Davud]

Kur’an-ı kerimde Allahü teâlâ Ebu Leheb için, (Onun eli kurusun) buyurduğu şeklinde, Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, (Tebbet yeda) suresi ulaşınca, Resulullah efendimize çeşitli hakaretlerde bulunmuş oldu. Peygamber efendimiz fazlaca üzülüp, (Ya Rabbi! Buna bir canavar musallat eyle!) dedi. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe Şam’a tecim için giderken, bir gece arkadaşlarının içinde yatarken, bir aslan gelip dostlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye ulaşınca onu parçaladı.

Bir kimse, sol eliyle yiyecek yiyordu. (Sağ elin ile ye) buyurdu. (Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan söylemiş oldu. Bir Peygamber ile alay eden bu kimse için Resulullah efendimiz, (Sağ elin artık hareket etmesin) buyurdu. Ölünceye kadar sağ elini ağzına götüremedi. Yalan söylemek fazlaca büyük günahtır. Hele Peygamber efendimize karşı yalan söylemek fazlaca daha büyük günahtır. Dünyada elin nüzul olması minik bir cezadır. Ahirette verilecek cezalar fazlaca büyüktür. Peygamber efendimizin buna benzer bedduaları vardır. Öteki insanların öğrenek almaları ve hidayete kavuşmaları için bu şekilde mucizeler vaki olmuştur.

Kur’an-ı kerimde de Allahü teâlâ nalet etmiştir. İşte âyet-i kerimeler:
(Kalblerimiz perdeli dedikleri için, Tanrı inkârlarından dolayı [yahudileri] lanetlemiştir.) [Bekara 88]

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonrasında indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Tanrı nalet eder, hem de tüm nalet ediciler nalet eder.) [Bekara159]

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, işte Tanrı’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.)
[Bekara 161]
(Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennemdir. Tanrı ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.)
[Nisa 93]

(Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.)
[Maide 13]
(Yahudiler, Tanrı’ın eli sıkı dediler; dediklerinden dolayı elleri bağlansın, nalet onlara!)
[Maide 64]

(Tanrı, ikiyüzlü adam ve hanımefendilere ve inkârcılara, sonsuz kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. O, onlara yeter. Tanrı nalet etsin! Onlara sürekli azap vardır.) [Tevbe 68]

(Bilin ki, Tanrı’ın laneti zalimlerin üzerinedir!)
[Hud 18]

(Tanrı ve Resulünü incitenlere Tanrı, dünyada ve ahirette nalet etmiştir.) [Ahzab 57]

Bir önceki yazımız olan Resulullah efendimiz ümmi idi başlıklı makalemizde efendimiz ve resulullah hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.