Hazret-i Mehdi’nin alametleri

Sual: Mehdi’nin alametleri çeşitli şekillerde tevil edilerek deniyor ki:
1- Medine, kent anlamına gelir. (Mehdi, Medine’de doğacak) demek, köyde değil, şehirde doğacak anlamına gelir. Ben şehirde doğduğuma gore, ne demek istediğimi anlarsınız.
2- (Mehdi, İsa ile beraber Deccal’ı öldürecek) demek, ateizmi yok edecekler anlamına gelir.
3- (Mehdi erişince semadan bir melek haber verecek) demek, insanoğlu birbirine telefon, radyo yada TV ile haber verecek anlamına gelir.
4- (Mehdi bid’atleri temizleyecek) demek, fıkıhçıların ictihad diyerek uydurmuş olduğu şeyleri ve dört mezhebi ortadan kaldıracak anlamına gelir.
5- (Mehdi’nin adı benim adımla, babasının adı da benim babamın adıyla aynı olacak) hadisinden maksat, adı Muhammed, babasının adı Abdullah olacak demek değildir. Mehdi’nin adı Peygamberin dedelerinden birinin adı da olabilir. Örnek olarak Haşim olabilir, İlyas olabilir, Adnan da olabilir.
6- Bilen pek yoksa da, Mehdi gelmiştir, 93 yıl sonrasında, Güneş’in Batıdan doğmasından sonrasında da İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacak. Bundan 15 saat sonrasında da kıyamet kopacak.
7- Mehdi kararmış olan dünyayı aydınlatan bir güneştir ve aydınlatmaya da adım atmıştır. Mehdi güneş olduğuna gore, Güneş’in Batıdan doğması, Mehdi’nin çıkışı demek de olabilir.
Hepimiz aklına gore bu şekilde bir tevil yaparsa, dinin bildirdiklerine kim inanır ki?
CEVAP
Zırva tevil götürmez. Bu tevillerin hepsi yersizdir. Peygamber efendimizin hadis-i şerifleri, bulmaca, bilmece şeklinde değildir. Şu demek oluyor ki (Ben Medine dersem, siz Ankara, İzmir şeklinde bir kent anlayın, ben Muhammed dersem siz Haşim anlayın) cinsinden değildir. Hâşâ Resulullah efendimiz, bilmece şeklinde söz söylemez. Bu zırvalara özetlemek gerekirse yanıt verelim:
1- Bir hadis-i şerif meali:
(Medine halkından olan Mehdi, Mekke’ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde onu evinden çıkarıp ona biat edecekler.) [Ebu Davud] (Burada açıkça, Medine halkından deniyor. Devamında da, Mekke’ye gidecek deniyor. Ne diye “Kent halkından” denilip de, sonrasında Mekke’ye gidecek densin?)

Hazret-i Ali’nin rivayeti de şöyledir:
(Mehdi, Medine’de dünyaya gelecektir.) [İ. Münavi] (Medine şehrinde doğmayacak olsa, ne diye Medine’de doğacak densin? Köyde ve şehirde doğmasının ne önemi var? Yukarıdaki hadis-i şerifte de, Medine’de doğup sonrasında Mekke’ye gideceği açıkça bildiriliyor.)

2- Bir hadis-i şerifte, Deccal’ın iyi mi çıkacağı da açıkça bildiriliyor. Hazret-i Mehdi Kudüs’e intikal ettiğinde, Deccal’ın çıktığını haber alacaklar deniyor. (Kitab-ul-Burhan fi alamat-i Mehdiyyi ahir-iz-zaman)

Bunun ateizmle ne ilgisi olabilir? Kudüs’e gittiğinde, ateizmin çıktığını mı haber alacak? Atalarımız boşuna, (Zırva tevil götürmez) dememişler.

3- Peygamber efendimiz, (Melek seslenecek) buyururken, tevilciler, telefon, radyo yada TV diyor. Bir hadis-i şerif meali:
(Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek, “Bu Mehdi’dir, sözünü dinleyiniz” diyecektir.) [M. Rabbani]

4- Bu, fıkıh âlimlerine, müctehidlere yapılmış oldukca çirkin bir iftiradır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Benzetme ve ictihad, bid’at değildirler, şundan dolayı bunlar, âyet-i kerimelerin mânâlarını meydana çıkarırlar. Bu mânâlara başka bir şey eklemezler. (1/186)

Hazret-i Mehdi geldiği vakit, dört hak mezhebi kaldırmayacaktır. (Kaldıracaktır) demek, dört hak mezhebin bâtıl bulunduğunu savlamak olur. O vakit, dört hak mezhebin hükümleri unutulmuş, bâtıl mezhepler ve bid’atler yayılmış olacak. Hazret-i Mehdi ve Hazret-i İsa, hak mezhepleri ve dinin hükümlerini değil, bu bid’atleri ve bâtıl mezhepleri kaldıracak ve ictihad edecektir. Hatta ictihad ederek bildireceği hükümler, Hanefî mezhebine uygun olacaktır. Muhammed Parisa hazretleri buyuruyor ki:
İsa aleyhisselamın ictihad ile çıkaracağı tüm hükümler, Hanefi mezhebindeki hükümlere uygun olacaktır. (Füsul-i sitte)

5- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâ, kıyamet kopmadan ilkin, ehl-i beytimden birini yaratır ki, adı benim ismim şeklinde, babasının adı, benim babamın adı şeklinde olur. Ondan ilkin dünya zulümle doluyken, onun zamanında adaletle dolar.) [Ebu Davud, İ. Ahmed, Tirmizi, Taberani, Ebu Nuaym, İbni Ebi Şeybe]

Peygamber efendimiz açıkça isminin ve babasının isminin nasıl biteceğini bildirirken, iyi mi olur da, Mehdi’nin adı, Haşim, İlyas, Adnan yada öteki dedelerinden birinin adı olacak denebilir? Bu, açıkça hadis-i şerifi inkâr etmek değil midir?

6- Hem Mehdi geldi diyor, hem de 100 yıl sonrasında, güneş batıdan doğduktan sonrasında, Hazret-i İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacak diyor. Mehdi, 40 yaşlarında zuhur edeceğine gore, tevilcilere gore, şimdi gelmiş olan Mehdi, 100 yıl sonrasında şu demek oluyor ki 150 yaşlarındayken mi Hazret-i İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacak?

7- Hani Güneş 93 yıl sonrasında Batıdan doğacaktı? Bu alametlerin peş peşe olacağını yeni mi okudular ki, Dabbe çıktı dediklerine gore, Güneş’in Batıdan doğması için, acilen bir tevil bulmak zorunda mı kaldılar?

Görüldüğü şeklinde, bu iddia edilenlerin tamamı, dinimize aykırıdır. İmam-ı a’zam hazretleri de, tüm Ehl-i sünnet âlimleri şeklinde, bu tarz şeyleri tevil etmemiş, (Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması, Güneş’in Batıdan doğması, Hazret-i İsa’nın gökten inmesi, Deccal’ın gelmesi ve öteki kıyamet alametlerinin hepsinin, hadis-i şerifte bildirildiği şeklinde, zamanı erişince aynen gerçekleşeceğine inanırız) buyurmuştur. (Fıkh-ı ekber)

Mehdi’nin ayak sesleri
Sual:
Sünnî bir yazar, (Mehdi’nin ayak seslerini işitiyorum) diye bir yazı yazmış. Gelecek hakkında indî tahminlerde bulunmuş. İslâmiyet’in gümbür gümbür geleceğini söylemiş. Tarihte bu Mehdi meselesi, oldukca istismar edilmiştir. Her devirde Mehdi’nin geldiği, bugün yarın Kıyametin kopacağı açıklanmıştır. Fazlaca kimse de, kendinin Mehdi bulunduğunu açıklamıştır. Günümüzde de, her köşe başlangıcında mehdilik satan oldukca kimse vardır. Sünnî yazar da, söylenenlerden etkilenmişe benziyor. Acaba bu yazarın işittiği ayak sesleri kime ilişkin? Mezhepsizlerin, dinsizlerin ayak sesleri olmasın? Bu yazar, acaba sesleri ayırmakta güçlük mü çekiyor? Şundan dolayı âhir zamanda gün günü aratacak, dinsizlik çoğalacaktır. Nitekim (Her yüzyıl, evvelkinden daha fena olur, böylece Kıyamete kadar bozulur) hadis-i şerifi, kötülüğün ve küfrün gümbür gümbür yayılacağını göstermektedir. İkinci binin müceddidi İmam-ı Rabbânî hazretleridir. Üçüncü bin senenin müceddidi de Hazret-i Mehdi olacağına gore, İmam-ı Rabbânî hazretlerinden bin yıl sonrasında Mehdi gelmeyecek mi?
CEVAP
Evet, Hazret-i Mehdi’nin gelişine minimum 600 yıl daha vardır. Gelinceye kadar dinsizlikler, cinayetler, her çeşit fenalık yayılmaya devam edecektir. İstisna olarak bazı bölgelerde İslamiyet’e sarılanların olması hadis-i şerife aykırı değildir. Yukarıdaki hadis-i şerif, dünyada genel bozulmayı bildirmektedir. Mehdi’yim diyenlerin hiçbirine inanmamalı. Mehdi’nin alametleri sitemizde vesikalarıyla beraber vardır.

Hazret-i Mehdi erişince
Sual: Şeyh denilen biri, (Hazret-i Mehdi vardığında elektrik ve elektronikle çalışan hiçbir şey olmayacak, teknolojiyi tamamen kaldıracaktır) diyormuş. O şekilde bir şey var mı?
CEVAP
Ateistler ve yabancılar, bilhassa bu şekilde şeyhler yüzünden İslâmiyet’e ters bakıyorlar. Teknoloji İslâmiyet’e aykırı değildir, İslamiyet’in emrettiği bir ilimdir. Hazret-i Mehdi, İslâmiyet’e aykırı bir iş yapmayacaktır. Onun zamanında inecek olan Hazret-i İsa da, onunla birlikte İslâmiyet’i yayacaktır. İki hadis-i şerif:
(Eshab-ı Kehf, hazret-i Mehdi’nin yardımcıları olacak, İsa “aleyhisselam” da, bunun zamanında gökten inip Hazret-i Mehdi ile beraber, Deccal ile savaşacaktır.) [İ. Süyûtî]

(İsa “aleyhisselam”, âdil bir yargıcı olarak gökten inecek, İslam’dan başka her şeyi yasaklayacaktır.) [Buhârî]

Zamane şeyhleri, nakli esas almıyorlar, akıllarına geleni söylüyorlar. Kim bilir teknolojiyi İslam dışı bir şey sandıkları için, (Mehdi, İslam’a aykırı olan şeyleri kaldıracaktır) diyorlar. Nakli esas almayanların sözlerine saygınlık edilmez.

Hazret-i Mehdî’nin alametleri
Sual: Önceki zamanlarda olduğu şeklinde, zamanımızda da kendini “Mehdi” duyuru edenler oluyor. Geleceği bildirilen hazret-i Mehdi’nin bunlarla bir alakası var mıdır?
Yanıt:
Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. Adı, Muhammed, babasının adı Abdullah’tır. Resûlullah efendimizin soyundan olacaktır. İsa aleyhisselâmla buluşacak, mezhepleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi duracak, her yeri alacak, her yerde hakkaniyet olacak, Eshâb-ı Kehf, uyanıp mağaradan çıkarak, hazret-i Mehdi’nin askeri olacaktır. Bazı kimseler, büyük zannettikleri kimselere Mehdi demektedir. Hazret-i Mehdi’nin alametlerini Resûlullah efendimiz bildirmiştir. İbni Hacer-i Mekkî hazretlerinin Alâmet-ül-Mehdî kitabında ve İmâm-ı Süyûtî hazretlerinin Cüz’ün minel ehâdîs velâsâril vârideti fî alâmetil mehdî kitabında bunlardan iki yüze yakın alâmet yazılıdır. El-fütûhât-ül-islâmiyye kitabında diyor ki:
“Beklenilen Mehdi, hazret-i Fatıma’nın soyundan olacaktır. Mekke’de zuhur edecektir. O vakit, Müslümanlar halifesiz olacaktır. İstemediği hâlde, zorla halife yapılacaktır. Zuhur edeceği vakit, yaşı ve ömrü kati belli değildir.”

Hazret-i Mehdi çıkacağı vakit yeryüzünde halife bulunmayacağı ve Mehdiliklerini duyuru edenlerin Mehdi olmadıkları, buradan anlaşılmaktadır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, hazret-i Mehdi’nin Medine’deki sapık din adamlarını öldüreceğini yazmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Yahudiler ve Mehdi başlıklı makalemizde mehdi ve yahudiler hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.