Hazret-i İsa gökten inecektir

Sual: Bir yazar, (İsa ölmüştür, yeniden gelemez) diyor. Bu hususta data verir misiniz?
CEVAP
Tefsirlere geçmeden ilkin, Nisa suresindeki iki âyetin mealine bakalım:
(Tanrı’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa şeklinde yayınlandı.
Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu mevzuda zandan başka hiçbir detayları yoktur ve kati olarak onu öldürmediler. Tersine Tanrı İsa’yı kendi nezdine kaldırmış kısaca himayesine almıştır.) [Nisa 157-158]

Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hazret-i İsa’nın öldürülmediğini kati olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Tanrı mekândan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekân olması imkansız.

En iyi tefsir elbet Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, E. Davud, Tirmizi, İbni Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir]

(İsa, âdil bir yargıcı olarak gökten inecek, haçı kıracak
, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

(İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.)
[Tirmizi, Mevahib]
(Benim dinim üstüne İsa gelir, Deccalı öldürür, sonrasında kıyamet kopar.)
[İ.Ahmed]
(İsa erişince Deccalı öldürür.)
[Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]

(İsa, Deccalı öldürdükten sonrasında iki şahıs içinde düşmanlık kalmaz.) [Müslim]
(Bir ümmet ki başlangıcında ben, sonunda İsa gelir. Tanrı onları hor etmez.)
[Hâkim, Ebu Nuaym]

(Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata…) [E.Nuaym]

(Ahir zamanda İsa indikten sonraki yaşam ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, nebat bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir şahıs aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar içinde çıkar mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.) [Ebu Said-en-Nakkaş]
(İsa, âdil bir yargıcı olarak indirilmiş olduğu vakit kin, nefret ve haset kalkacaktır.)
[Müslim]
(İsa benim yanıma yok olacaktır.) [Tirmizi]

Öldürülen ona benzetildi
Ilkin kolay bulunması bakımından Tibyan tefsirine bakalım:

Nisa suresinin 157 ve 158. âyeti tefsir edilirken, Hazret-i İsa’nın öldürülmediği, asılmadığı, öldürülenin ona benzetildiği ve Hazret-i İsa’nın ref edilmiş olduğu, kısaca göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. (Tibyan c.1,s.365)

Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise şu şekilde buyuruluyor:
(Hazret-i İsa diri olarak göğe kaldırıldı. Buhari ve Müslim’in rivayet etmiş olduğu hadiste, Hazret-i İsa, kıyamete yakın yere inecek, İslamiyetle hükmedecek, Deccalı, domuzu öldürecek ve haçı kıracaktır. Yeryüzünde 7 yıl, başka bir rivayette 40 yıl duracak ve vefat ederek cenaze namazı kılınacaktır. 40 yıl dünyada kalmış olduğu ömrü olabilir. Göğe kaldırılmadan ilkin 33, gökten indikten sonrasında da 7 yıl kalacaktır. Toplamı 40 tır. (Tibyan c.1, s.233)

Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise şu şekilde buyuruluyor:
İsa aleyhisselamın inmesi kıyamet alametidir. (Tibyan c.4, s.137)

Türkçe meallerin en kıymetlisi kabul edilen Hasan Basri Çantay’ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki:
Hazret-i İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hazret-i İsa göğe kaldırıldı. Bu Celaleyn tefsirinden alınmıştır. (Kur’an-ı başat ve meal-i kerim c.1, s150)

Al-i imran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise diyor ki:
(O vakit Tanrı, şu şekilde demişti: Seni öldürecek olan onlar değil, benim, seni kendime yükseltip kaldıracağım, kısaca himayeme alacağım.) Dip notunda ise, (Hazret-i İsa, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetine gore, düşmanları tarafınca öldürülmemiş, Tanrı onu ruhu ve cesedi ile beraber, yükseltip kaldırmıştır.) Buhari ve Müslim’deki, Kıyamete yakın ineceğini bildiren hadis-i şerif nakledilmiş ve “Bu hususta sahih başka haberler de var” denmektedir. (Kur’an-ı başat ve meal-i kerim c.1, s.92)

Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise, Hazret-i İsa’nın inmesinin kıyamet alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Dipnotta ise, bu detayları Beydavi, Celaleyn ve Medarik’ten almış olduğu bildirilmektedir. İbni Abbas hazretlerinin, (Hazret-i İsa’nın nüzulü (yere inmesi), kıyamet alametlerindendir) ifadesine de yer verilmiştir. Buhari ve Müslim’deki Hazret-i İsa’nın ineceğini bildiren hadis-i şerif de ilave edilmiştir. (Kur’an-ı başat ve meal-i kerim c.3, s.900)

İmam-ı Kurtubi, El-camiu liahkamil Kur’an isminde eserinde diyor ki: Zuhruf süresi 61. âyetinde O muhakkak kıyamet bilgisidir, alametidir ondan kuşku etmeyin buyuruluyor. İbni Abbas, Mücahid, Dahhak, Elsediy ve Katade gene buyurdu ki: Deccalın da kıyamet alametlerinden olduğu şeklinde âyet-i kerime Hazret-i İsa’nın çıkışının da kıyamet alametlerinden bulunduğunu bildirir. Zira Allahü teâlâ onu kıyametin kopmasından ilkin gökten indirecektir. İbni Abbas, Ebu Hüreyre, Katade, Malik bin Dinar ve Dahhak alamet olarak bildirdiler. İbni Mesud dedi ki: Resulullah miraca çıkarken Hazret-i İsa’yı görmüş oldu. Hazret-i İsa (Kıyamet alameti Deccalın çıkmasıdır, ben inip onu öldüreceğim) dedi. Deccal çıkmış olduğu an Allahü teâlâ İsa’yı gönderir onu koklayan kâfirin nefesi kesilip ölür ve Deccalı öldürür. (Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani, Suyuti, İ. Münavi, Nevevi, Kenzil ummal, Mecmul zevaid)

Yahudi dönmesinin sualleri
Polonyalı Yahudi dönmesi M.Esed’in, internetteki şu suallerine bir yanıt verir misiniz?

Sual: 1- İsa’nın yeniden dünyaya gelmesi, Kur’an ile çelişmiyor mu? Son peygamber olan Muhammed’den sonrasında İsa gelemez. Eğer gelirse son peygamber İsa olmaz mı? Eğer İsa peygamber olarak gelmeyecek denirse, o vakit da İsa’nın peygamberliği inkâr edilmiş olmaz mı?
CEVAP
Bir Müslüman, İsa yada Muhammed diye konuşmaz. Aleyhisselam der yada en azından hazret kelimesini kullanır. Bu ifadeler dönmemiş bulunduğunu, kısaca Yahudiliğe devam ettiğini göstermez mi? Hazret-i İsa son peygamber olarak değil, son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinine hizmet etmek suretiyle peygamber olarak gelecektir. Bir peygamber, başka peygamberin dinini yayabilir. Örneğin Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın dinini, Yahya aleyhisselam Hazret-i İsa’nın dinini yaymak suretiyle peygamber olarak gönderilmiştir.

Sual: 2-
İsa erişince Kur’anı inkâr etmeyeceğine gore, kendisinin peygamber bulunduğunu bildiren âyetlere de inanacaktır. Bu durumda Muhammed’in son peygamber oluşunu inkâr etmiş olmaz mı?
CEVAP
Hâşâ Hazret-i İsa, kendisinin peygamber bulunduğunu niye inkâr edecek ki? (Ben Tanrı’ın peygamberi İsa’yım, son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinine hizmet etmek suretiyle Allahü teâlâ beni göndermiştir) diyecektir.

Sual: 3-
Hadis kitaplarınızın iddia etmiş olduğu şeklinde İsa dünyaya yeniden gelse, kendisinin peygamber olduğuna dair Kur’an âyetlerine inanacak mı?
CEVAP
Hadis kitaplarınız diyorsunuz, hadis kitapları sizin değil mi? Tanrı’ı kabul eden Resulünün sözlerini kabul etmez mi? Senin hakkaten dönme olmadığın anlaşılmaktadır. Hâşâ Hazret-i İsa, Kur’an âyetlerine niye inanmasın ki? Onları yaymak için gelecektir.

Sual: 4-
İsa peygamber dünyaya yeniden gelse, Muhammed, son peygamber unvanını koruyabilir mi?
CEVAP
Daha da kuvvetlenir. Son peygamber Muhammed aleyhisselamın dinini yaymak suretiyle geldim demesi, İslamiyet’e hizmet etmesi, kendisine, annesine ve yüce Tanrı’a meydana getirilen iftiralara bizzat yanıt vermesi, Kur’an-ı kerimin doğruluğunun teyit edilmesine sebep olur.

Sual: 5-
İsa ulaştığında bazı haramları helal edeceğine dair hadislere ne diyorsunuz?
CEVAP
Öyleki bir hadis yoktur. İslamiyet’le hükmedecektir. Dinimizdeki dört delilden ikincisi olan hadis-i şerifde buyuruluyor ki:
(Tanrı’a vallahi billahi ki, Meryem’in oğlu İsa, âdil bir yargıcı olarak aranıza inecek, haçı kıracak [Hristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka şeyi yasak edecektir.) [Buhari]

Bir önceki yazımız olan Kıyametin büyük alametleri başlıklı makalemizde alametleri, buyuk ve yametin hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.