Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Peygamberlere iman » İlk insan ve ilk Peygamber

İlk insan ve ilk Peygamber

Sual: (Âdem ve Havva ilk insan değildir. Biz, başka mahlûklardan türedik) diyenler çıkıyor. Bu sözün bilimsel bir kıymeti var mıdır?
CEVAP
Bu söz; akılla, mantıkla, ilimle bağdaşmaz. Hepimiz Hazret-i Âdem’in neslinden gelmiştir. Kur’an-ı kerimde, Allahü teâlâ, insanlara hitap ederken, (Ya beni Âdem’e = Ey Âdemoğulları) buyuruyor. [Araf 26, 27, 31, 35, Yasin 60]

Bu husustaki âyet-i kerime mealleri şöyledir:
(Rabbin, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” söylediği süre, melekler, “Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratacaksın?” dediler. “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu. Âdem’e tüm eşyaların isimlerini [neye yaradıklarını, ilmini, sanatını] öğretti, sonrasında meleklere, “Siz de biliyorsanız açıklayın” buyurdu. Melekler, “Senin bizlere öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur”dediler. Âdem’e, “Her şeyin adını [ne işe yaradığını] söyle buyurdu. Âdem de, hepsini söyleyince, Rabbin, “Ben göklerde ve yerde, görülmeyen, gizli saklı açık her şeyi bilirim demedim mi” buyurdu.) [Bekara 30-33]
(Sizi bir tek nefisten, candan
[Âdem aleyhisselamdan], ondan da eşini [Havva validemizi] yaratan Tanrı’tır.) [Araf 189, Zümer 6]

İnsanlar bir kişiden, Hazret-i Âdem’den yaratılmıştır. (Nisa 1, Enam 98)

İlk insan topraktan, nesli nutfeden yaratıldı. (Fatır 11, Hac 5, Kehf 37, Mümin 67)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafınca alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu benzer biçimde, bu renkler içinde bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu.) [Ebu Davud]

(Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yarattıktan sonrasında, “Git şu meleklere slm ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması bu şekilde olacaktır” buyurdu.)
[Buhari]
(Allahü teâlâ, Cehennemdeki azabı en hafifçe olana “Dünyadaki her şey senin olsaydı, Cehennemden kurtulmak için onları feda eder miydin?” buyurur. O da “Evet” der. “Sen Âdem’in sulbünde iken, oldukça azca şey istedim, şirk etme dedim. Fakat sen şirk ettin” buyurur.)
[Hâkim]
(Hazret-i Âdem’e kadar olan soyumda, zina eden asla kimse yoktur. Hepsi temizdir.)
[İbni Sa’d]

(Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana-babadan geldim.) [Deylemi]
(Yecüc ve Mecüc de, Âdem aleyhisselamın neslindendir.)
[Beyheki]

(Hepiniz Âdem aleyhisselamın çocuklarısınız.) [Bezzar]

Bu delillerden sonrasında, (Biz Âdem’den değil, maymundan, başka mahlûktan geldik) diyerek insanlığı hazmedemeyene, gözü hayvanlıkta olana, kim, ne anlatabilir ki?

Sual: Âdem, İdris ve Şit aleyhimüsselamın peygamberliklerinde kuşku var mı?
CEVAP
Hayır yoktur. İdris aleyhisselam, Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Hazret-i Şit, Hazret-i Âdem’in erkek evladıdır. Şit aleyhisselamın Peygamber olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Öteki ikisinin Kur’an-ı kerimde Peygamber olarak adları geçmektedir. Bu tarz şeyleri inkâr, Kur’an-ı kerimi inkâr olur. Kur’an-ı kerim tevili olanaksız bir halde şöyleki bildiriyor:
(İdris de sadık [özü sözü doğru] bir nebi idi.) [Meryem 56]

Her âyeti inkâr benzer biçimde, bu âyeti de inkâr küfürdür. Hazret-i İdris’in Peygamber olduğu hadis-i şerif ile de sabittir. Bu husustaki iki hadis-i şerif meali:
(Miracta, ikinci göğe vardık. Cibril, bekçisine “Kapıyı aç” dedi. Melek Ona dünya semasının bekçisininkine benzer sorular sordu. Hazret-i İdris’e uğradığımda bana şöyleki dedi: “Merhaba ey salih Peygamber ve salih kardeş.” Ben “Bu kim?” diye sormuş oldum. Cebrail, “Bu İdris Peygamberdir” dedi.) [Buhari, Müslim, İ. Ahmed]

(Resullerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed’dir. İsrail oğullarının nebilerinin ilki Musa ve sonuncusu İsa’dır. Kalem ile yazan ilk Peygamber ise İdris’tir.)
[Hakim-i Tirmizi]

Âdem aleyhisselamın ilk insan ve ilk Peygamber olduğu da tüm kitaplarda yazılıdır. Kur’an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki:
(İşte bunlar, Tanrı’ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberlerden Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber [gemide] taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.) [Meryem 58]

Âdem aleyhisselamın ilk Peygamber bulunduğunu bildiren bir hadis-i şerif de şöyledir:
(Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselamdır.) [Taberani]

İmam-ı a’zam hazretleri de buyuruyor ki:
Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. (Fıkh-ı ekber)

Hazret-i Âdem’in üstünlüğü
Sual:
İki âyet meali şöyledir:
(Nebilerden [Yalnız Allah’a kulluk ve ümmetlerini buna davet edeceklerine dair] söz almıştık. Senden, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa’dan misak [sözüne sâdık olan o resullerden, ahitlerinde duracaklarına dair sağlam söz] aldık.) [Ahzab 7]

(O, Dîni doğru tutun [Allah’ı bir tanıyın, ona itaat edin, peygamberlerine, kitaplarına, âhiret gününe inanın, mümin ve Müslüman olun], ayrılığa düşmeyin diye dinden [iman esaslarından] Nuh’a emrettiğini sana da [senin ümmetine de] din olarak emretti. İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya vahyedilenleri, sizin için de din kıldı.) [Şura 13]

Bu âyetler, bu beş peygambere gelen dinin aynı bulunduğunu ve ülülazm peygamberlerin beş bulunduğunu, Hazret-i Âdem’in ülülazm peygamber olmadığını göstermiyor mu?
CEVAP
Hayır. Bir tek iki âyet alınmaz. Bir âyet, başka âyetlerle açıklanabilir. Bu âyetler, her peygamberin getirmiş olduğu dinin, inanç esasları yönünden aynı bulunduğunu gösteriyor. Kısaca, öteki dinler fena insanoğlu tarafınca bozulmadan ilkin Âmentü’nün esasları tüm dinlerde aynı idi. Seçilmişlerden olan Hazret-i Âdem ile ilgili iki âyet-i kerime meali:
(Âdem’e tüm adları öğretti, sonrasında eşyayı meleklere gösterdi. “Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana açıklayın” dedi.) [Bekara 31]

(Sizi yarattık, sonrasında biçim verdik, sonrasında meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik; İblis’ten başka hepsi secde etti, o secde edenlerden olmadı.) [Araf 11]

Bu âyetlerde, Hazret-i Âdem’in âlemlere tercih edilenler içinde, meleklerden daha üstün olduğu, Meleklerin kendisine secde etmiş olduğu ve eşyanın mahiyetini bilmiş olduğu açıklanıyor. Kur’an-ı kerimde, Peygamber gönderilmeyen kavme azap yapılmayacağı ve Hazret-i Âdem’in oğlu Kabil’in cehennemlik olduğu bildiriliyor. Bu âyetler de Hazret-i Âdem’in peygamber bulunduğunu göstermektedir.

Hazret-i Âdem ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali:
(Âdem, Allahü teâlâ ile konuşan bir nebidir.) [Hâkim, Beyheki]

(Allahü teâlâ, Âdem’i kudret eliyle Cuma günü yaratıp ruhundan nefhetti.) [Müslim]

(Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cumadır, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Cuma gününün beş hasletinden biri; Tanrı, Âdem’i Cuma günü yarattı. Dünyaya o gün indirildi, o gün vefat etti.) [Buhari, İ. Ahmed]

(Musa, “Ya Rabbi, Âdem sana iyi mi şükretti?” dedi. Allahü teâlâ buyurdu ki: “Başına gelenin benden bulunduğunu bildi. Bu onun şükrü oldu.”) [Hakîm-i Tirmizi]

(Allahü teâlâ Âdem’e her şeyin sanatını öğretti. Aden meyvelerinden ona rızk verdi. Dünya meyveleri bozulur, Aden meyveleri bozulmaz.) [Taberani]

(Her gün üç kere, “Selâvatullahi alâ Âdeme” diyenin tüm günahları affolur ve Cennette Âdem aleyhisselama dost olur.) [Deylemi]

(Âdem ile Musa Rableri nezdinde münazara etti, Âdem Musa’ya galip geldi.) [Buhari, Müslim]

Hazret-i Âdem ülülazm bir peygamberdir. (İtikadname, Terbiye-i alai)

İlk peygamberi inkâr
Sual:
Bazıları Hazret-i Âdem’in ilk peygamber bulunduğunu inkâr ediyorlar. Oğlu Kabil’in cehennemlik olması, Hazret-i Âdem’in ilk Resul bulunduğunun başka bir delili değil midir?
CEVAP
Normal olarak öyledir. Tanrı’ın emrini kabul etmeyen Kabil’in, cehennemlik olması, babasının peygamber bulunduğunu göstermektedir. Şundan dolayı Allahü teâlâ bir peygamber gönderip, dinini bildirmeden insanları sorumlu tutup, yaptıklarından dolayı cehenneme atmaz. Bir âyet meali:
(Biz,
[helal ve haramları bildiren] bir resul göndermeden ilkin azap etmeyiz.) [İsra 15]

Hazret-i Âdem benzer biçimde, İdris aleyhisselamın da peygamberliğini inkâr edenler var. Hazret-i İdris, Şit peygamberin torunlarından, kendisine 30 suhuf indirilen bir peygamberdir:
(İdris de sadık [özü sözü doğru] bir nebi idi.) [Meryem 56]

Üç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Miracda, ikinci gökte iken Cebrail, “Bu İdris Peygamberdir” dedi.) [Buhari, Müslim]
(Resullerin ilki Âdem, sonuncusu Muhammed’dir. Kalemle yazan ilk nebi İdris’tir.)
[Hakîm]
(Nebilerin ilki Âdem aleyhisselamdır.)
[Taberani]

Hazret-i Âdem, ilk peygamberdir. İki âyet meali:
(Tanrı birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini [peygamber] seçip âlemlere üstün kıldı.) [Al-i İmran 33]

(İşte bunlar, Tanrı’ın kendilerine nimetler verdiği nebilerden Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber [gemide] taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.) [Meryem 58]

Resullerin ilki Âdem, sonuncusu Muhammed’dir [aleyhimesselam] (İmam-ı a’zam – Fıkh-ı ekber)

Kabil’in katil olması
Sual:
Hazret-i Âdem’in oğlu Kabil, niçin, kardeşi Habil’i öldürdü?
CEVAP
Hazret-i Havva bir kız, bir adam doğururdu. Kabil ile doğan kız [Eklima] oldukça güzeldi. Kabil bu kardeşi ile evlenmek istedi. Hazret-i Âdem, (Tanrı’ın emri bu şekilde. Sen kardeşin Eklima ile evlenemezsin. Eğer bana inanmazsan, Habil ile Tanrı’a birer kurban kati, hanginizin kurbanı kabul olursa Eklima ile o evlenir.) dedi.

Sürü sahibi Habil, bir koç, ziraatçi olan Kabil de, bir demet buğday başağı ortaya koydu. Kabul olan kurbanı gökten bir ateş inip yakardı. Gökten inen ateş, Habil’in kurbanını yaktı. Başak demetine bir şey olmadı. Kabil, buna kızıp, Habil’i öldürdü.

Bu vaka Kur’an-ı kerimde mealen şöyleki bildiriliyor:
(Onlara, Âdem’in iki oğlunun gerçek olan haberini anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de, birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. [Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, kıskançlık yüzünden, kardeşi Habil’e], “Andolsun seni öldüreceğim” dedi. Diğeri de dedi ki: “Tanrı sadece takvâ sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan da ben öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben, âlemlerin Rabbi olan Tanrı‘tan korkarım. Sen, hem benim günahımı hem de [beni öldürmek, Allahü teâlâya ve babamıza isyan ederek işlediğin] kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olursun, zalimlerin cezası işte budur.” Bunun üstüne, [Kabil, bir insan nasıl öldürülür bilmiyordu, ilk insan öldürülecekti. İblisin, bir kuşun başına taş vurarak öldürdüğünü görüp] nefsine uyup kardeşini [başına taş ile] öldürerek, hüsrana [cehenneme giderek büyük zarara] uğrayanlardan oldu. [Kabil, ölünün gömüleceğini bilmiyordu.] Tanrı, kardeşinin ölüsünü iyi mi gömeceğini göstermek suretiyle, ona [ölü kargayı gömmek için] yeri eşeleyen bir karga gönderdi. [Kabil] “Bana yazıklar olsun! Kardeşimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım” dedi.) [Maide 27-31]

Eski devirler
Sual: Eski devirdeki insanlara ne olmuş? Dinozorlar benzer biçimde kuvvetli ve dayanıklı hayvanların bile kurtulamadığı buzul çağından kurtulup iyi mi nesillerini devam ettirmişler?
CEVAP
Hepimiz Âdem aleyhisselamdan geldiğine gore, demek ki kurtulup gelmiştir. Tanrı için bu zor değildir. Yoktan var eden, var olanı koruyamaz mı?

Korkulu kertenkele anlamına gelen dinozorlar hakkında kati bilgiler yoktur. Niçin nesillerinin tükendiği kati bilinmemektedir. İnsanlar yaşayabilir de, hayvanların yaşayamayacağı bir ortam olabilir. Tahminler üstüne, kısaca düşsel zemin üstüne bina kurulmaz.

NOT: İlk insanoğlu yırtıcı miydi, diller ve ırklar iyi mi meydana çıktı? Bu mevzularda data için buraya tıklayınız.

Rabbiniz değil miyim?
Sual:
(Tanrı tüm insanlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordurulmuş olduğu süre, kâfir olanlar evet demedi) deniyor. O süre, hepsi evet dememiş miydi?
CEVAP
Evet, hepsi evet demişti. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Kıyamette, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye, Rabbin Âdemoğullarının sulbünden soyunu çıkardı, onları kendilerine tanık tuttu ve dedi ki: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” [Onlar da,] “Evet, [buna] tanık olduk” dediler.) [Araf 172]

İmam-ı Gazali hazretleri de buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, onlara, (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurdu. Hepsi, (Rabbimizsin, biz buna şahidiz) dediler. Allahü teâlâ, melekleri ve Âdem aleyhisselamı da tanık tuttu ki, onlar Allahü teâlânın Rab bulunduğunu ikrar ettiler. (Kıyamet ve Ahiret)

Hazret-i Havva
Sual:
Bazı Hristiyanlar, Hazret-i Âdem’in, Hazret-i Havva’dan ilkin başka bir eşi daha bulunduğunu söylüyorlar. Bu tarz bir olay olabilir mi?
CEVAP
Bu, evrimci Hristiyanların uydurmasıdır. Tahrif edilmiş olan İncillerde bile, bu şekilde uydurma şey yazılı değildir. Bazı evrimciler de, hiçbir vesikaya dayanmadan, maymun yada ayıdan türediklerini söylüyorlar. Hâlbuki Allahü teâlâ, tüm insanları Hazret-i Âdem’le eşi Hazret-i Havva’dan meydana getirdi. Kur’an-ı kerimde, bu husus açıkça bildirildi. Üç âyet-i kerime meali:
(Sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini var eden, ikisinden de, birçok adam ve hanım yaratan Rabbinizden korkun.) [Nisa 1]

(Sizi bir tek candan [Âdem’den], ondan da eşini [Havva’yı] yaratan Tanrı’tır.) [Araf 189]

(Ey insanoğlu, sizi, bir erkekle bir hanımdan yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık.)
[Hucurat 13]

Bir önceki yazımız olan Ülülazm Peygamberler başlıklı makalemizde peygamberler ve ululazm hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.