Kâfirler Cehenneme gider

Sual: Bazı kimseler, ateist, Budist, ateşperest, Hristiyan ve Yahudi Cennete girer diyorlar. Bunlar kâfir değil mi? Kâfir Cehenneme girmeyecek mi?
CEVAP
Bir hoca da, yukarıda bildirilen kâfirlerin hepsinin Cehennemlik bulunduğunu anlatınca, esnaftan birkaç şahıs geliyor, (Hocam biz sizin görüşünüze katılmıyoruz. Kâfirlerin de Cennete gireceğini bildiren başka hocalar vardır) diyorlar. Hoca, (Bu benim kendi görüşüm değildir, esasen asla kimsenin kendi görüşü dinde senet olmaz. Bu Allahü teâlânın, Kur’an-ı kerimde açıkça bildirdiği bir hükmüdür) diyor. Fakat onlar, (Tanrı’ın açık bir hükmü olsa asla diğeri hocalar bu şekilde söyler mi) diye itirazlarına devam ediyorlar. Onun için kâfirleri bile Cennete koymaya çalışanlara yanıt olması için bu yazıyı yazmak zorunda kaldık.

Dinimizde dört kanıt var. Bunlardan kıyas-ı fukahayı ve icma-i ümmeti kaldırmaya çalışıyorlardı, yalnız Kitap ve sünnet diyorlardı, son zamanlarda, Sünneti de devreden çıkarmaya çalıştılar. Yalnız Kitap [Kur’an] kalmıştı. Demek şimdi Kur’an-ı kerime olan itimadı da sarsmaya çalışıyorlar.

Müslüman olmayan her insanın sonsuz Cehennemlik olacağı hükmü, bizim görüşümüz değil, yüce Tanrı’ın kati emridir, âyet ve hadislerle sabittir. Bunu inkâr eden Müslüman kâfir olur. Bu mevzuda yüzden fazla âyet vardır. Birkaçının meali şöyledir:
(Elbet, ehl-i kitabından [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun tüm kâfirler Cehennem ateşindedir, orada sonsuz bırakılırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

(Kâfirler için hazırlanmış olan alevden sakının!) [Al-i İmran 131]

(Tanrı’a ve Resulüne karşı isyan edip sınırlarını [dinin hükümlerini] aşanı Tanrı sonsuz kalacağı bir ateşe sokar.) [Nisa 14]

(Resule karşı gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve Cehenneme sokarız; orası ne fena bir yerdir.) [Nisa 115]

(Tanrı, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur. Tanrı, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için destek yoktur.) [Maide 72]

([Allah, Şeytana] dedi ki: Yerilmiş ve rahmetten kovulmuş olarak, oradan çık, defol; and olsun ki sana uyanları ve sizin hepinizi Cehenneme dolduracağım.) [Araf 18]

(Kâfirlerin akıbeti ateştir.) [Rad 35]

(İçinde ebedî kalacağınız Cehenneme girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür.) [Nahl 29]

(Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık.) [İsra 8]

(Tartıları hafifçe gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde sonsuz kalır.) [Müminun 103]

(Tanrı’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için deli bir ateş hazırladık.) [Fetih 13]

(Ey Nebi, kâfirlerle [silahla] ve münafıklarla [öğütle, delille, belgeyle] cihad et, [öğüt de kâr etmezse] onlara sert davran! Onların gidecekleri Cehennem, ne fena yerdir.) [Tevbe 73, Tahrim 9]

(Cehennem, tagutları [kâfirleri] bekleyen yerdir.) [Nebe 21-22]

(Facirler [kâfirler] Cehennemdedir.) [İnfitar 14]

(Kâfirlere Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler [de kurtulsunlar] Cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri gideni bu şekilde cezalandırırız.) [Fatır 36]

Yaratıcıya inanmak yetmez
Sual:
Bir tanrıya inansa da, inanmasa da tüm gayrimüslimler Cehenneme gidecek mi? Bu mevzuda âyet var mı?
CEVAP
Birçok âyet ve hadis vardır. Âyet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir:
(Kâfirler için hazırlanan, yakıtı insan ve taş olan alevden sakının.) [Bekara 24]

(Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada sonsuz bırakılırlar.) [Bekara 39]

(İnkârcının [kâfirin] azca bir süre rızkını verir, sonrasında onu Cehennem azabına maruz bırakırım. Orası ne fena yerdir.) [Bekara 126]

(Tanrı’tan kork denilince işlediği günahlar sebebiyle daha oldukça gurura kapılan hiç kimseye, Cehennem yetişir. Ne fena yataktır orası.) [Bekara 206]

(İnkârcıların [kâfirlerin] dostları tâğuttur, onları aydınlıktan karanlığa sokar. İşte bunlar Cehennemliktir, orada sonsuz bırakılırlar.) [Bekara 257]

([Mubah bilip] yine faizcilik yapanlar Cehennemliktir, orada temelli bırakılırlar.) [Bekara 275]

(İnkârcıların [kâfirlerin] malları da, evlatları da Tanrı indinde bir yarar sağlamaz [onları cezadan kurtaramaz.] Onlar Cehennem yakıtıdır.) [Al-i İmran 10]

(İnkârcılara de ki: Yenik olacak ve Cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yerdir!) [Al-i İmran 12]

(Tanrı’ın, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Ona ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalblerine korku salacağız. Gidecekleri yer de Cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!) [Al-i İmran 151]

(İnkârcıların diyar diyar [refah içinde] gezip dolaşmaları seni [ümmetini] aldatmasın! Bu [tez gelip geçen] azca bir menfaattir, sonunda onların varacakları yer Cehennemdir. Orası ne fena yerdir!) [Al-i İmran 196, 197]

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız.) [Nisa 56]

(Bir mümini [mümin olduğu için] kasten öldürenin cezası, içinde sonsuz kalacağı Cehennemdir. Tanrı ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93]

(İşte onların [Allah’ı bırakıp şeytanı dost edenlerin] yeri Cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamazlar.) [Nisa 121]

(İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Cehennemliktir.) [Maide 86]

(Âyetlerimizi yalanlayıp büyüklük taslayanlar, Cehennemliktir, orada temelli bırakılırlar.) [Araf 36]

(Kâfirlikte ısrar edenler Cehenneme toplanacaktır.) [Enfal 36]

(Müşriklerin, Tanrı’ın mescitlerini bayındır etmeye yetkileri yoktur. [Beğendikleri] tüm işleri boşa gidecek; sonsuz olarak ateşte kalacaklardır.) [Tevbe 17]

(Cehennem, kâfirleri ne olursa olsun kuşatacaktır.) [Tevbe 49]

(Şu gerçeği anlamıyorlar mı: Tanrı’a ve Resulüne karşı gelene muhakkak içinde sonsuz kalınacak Cehennem ateşi vardır.) [Tevbe 63]

(Tanrı, adam hanım münafık ve kâfirlere sonsuz kalacakları Cehennem ateşini hazırladı. O ateş onlara yeter. Tanrı onlara nalet etti. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır.) [Tevbe 68]

(Müşriklerin Cehennemlik oldukları belli olduktan sonrasında, akrabaları bile olsa, artık onlar için, Peygamber de, müminler de istigfar edemezler.) [Tevbe 113]

(Şakiler [azaba maruz kalanlar] ateştedir, orada feci şekilde inleyip, solurlar.) [Hud 106]

(Şaşacaksan, onların, “Biz toprak olduktan sonrasında mı tekrardan yaratılacağız?” demelerine şaşmak gerekir. İşte onlar Rablerini inkâr edenler, boyunlarına demir halka vurulanlardır. Onlar Cehennemliktir, orada temelli bırakılırlar.) [Rad 5]

(Sağlam söz verdikten sonrasında Tanrı’a verdiği sözde durmayanlara, Tanrı’ın emrettiği bağları koparanlara [akrabalık bağlarını kesenlere] ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara nalet olsun, fena yurt, [Cehennem] onlaradır.) [Rad 25]

(Tanrı’ın nimetine nankörlük eden ve kavimlerini helâk yurduna [Cehenneme] sürükleyen [müşrikler] ler, oraya girecektir. Orası ne fena bir karargahtır.) [İbrahim 28, 29]

(Biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık.) [Kehf 102]

(Tanrı’tan başka taptıklarınız [putlar] ile beraber siz Cehennem yakıtı olacaksınız.) [Enbiya 98]

(Âyetlerimizi bozmak için tartışanlar, fesat çıkaranlar, Cehennemliktir.) [Hac 51]

(Senden bir an ilkin azabın gelmesini isteyen kâfirleri Cehennem çepeçevre kuşatacaktır.) [Ankebut 54]

(Tanrı kâfirleri lanetlemiş ve onlara deli bir ateş hazırlamıştır.) [Ahzab 64]

(Kâfirler, zümreler halinde Cehenneme sürülür. Orada, bekçiler, “Size, Rabbinizin âyetlerini bildiren ve bugüne kavuşacağınızı uyarı eden resuller gelmedi mi” derler. Onlar, “Evet geldi” derler; fakat azap vaadi [Elbette Cehennemi (kâfir olan) cin ve insanlarla dolduracağım vaadi] kâfirlerin üstüne gerçekleşmiştir.) [Zümer 71]

(Yoldan çıkanlar [kâfirler] Cehenneme odun olmuştur.) [Cin 15]

(Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.) [İnsan 4]

Cehennemi görmek
Sual:
Tekasür suresinde, (Kati informasyon sahibi olsaydınız, Cehennemi normal olarak görürdünüz) deniyor. Niye bilirdiniz denmiyor da, görürdünüz deniyor?
CEVAP
Burada görmekten maksat, kalb gözüyle görmektir. Kısaca, (Bildirilenleri kati olarak bilip inanç etseydiniz, kalb gözlerinizle görürdünüz) deniyor; zira ilm-i yakînle bilmek, insanoğlunun Cehennemi kalb gözüyle görmesini sağlar. Bazı âlimlere bakılırsa, burada bildirilen, ahirette görmektir, bu hitap da kâfirleredir. (Ahirette Cehennemi [ve layık olduğunuz azabı] muhakkak görmüş olacaksınız) anlamına gelir. (Kurtubi tefsiri)

Âyet-i kerimedeki (Taptığınız şeyler) ifadesi
Sual: Enbiya sûresinin 98. âyetinin mealinde, (Siz de, Tanrı’ı bırakıp da taptığınız şeyler de, Cehenneme girecektir) deniyor. Bir ateist, (Buna bakılırsa, Hristiyanların taptığı Hazret-i İsa da, Cehenneme girecek) dedi. Buna iyi mi yanıt vermek gerekir?
CEVAP
Meal okumak bu şekilde yanlışlıklara sebep olur. Bu âyet-i kerimede (ve mâ ta’budüne) ifadesindeki mâ, cansızlar için söylenir, orada (taptığınız şeyler)den maksat putlardır. İbni Abbas hazretleri buyurdu ki: Bu âyet-i kerime nazil olunca müşrikler, (Bizim ilâhlarımıza hakaret ediliyor) dediler. Putperestler, (İsa da mı Cehenneme gidecek?) diye, ateistler benzer biçimde aynı şeyi sorunca, şu mealdeki âyet-i kerime indi: (Kendileri için daha evvel tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, Cehennemden uzaktır.) [Enbiya 101] (Kurtubî tefsiri)

Cehennem ebedidir
Sual:
İbni Teymiyye, (Kâfir, Cehennemde ebedî kalmaz) sözünden dolayı tekfir ediliyor da, aynı sözü söyleyen İbni Arabî niye tekfir edilmiyor?
CEVAP
Kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını bildiren birçok âyet vardır. Birinin meali:
(Kâfirlerin malları ve evlatları kendilerini Tanrı’ın azabından asla kurtaramaz. Onlar Cehennemliktir ve orada ebedî olarak bırakılırlar.) [Âl-i İmran 116]

Bu âyet-i kerime, müteşabih olmayıp, muhkem, açık olduğundan tevil edilemez. Bu bakımdan, İbni Teymiyye bu âyet-i kerimeye bakılırsa küfre düşmüştür. Aynı sözü söyleyen İbni Arabî hazretleri, mazurdur, zira bu sözü söylediği vakit, sekr hâlinde idi. Kısaca tasavvuf sarhoşluğu içindeydi, sözünün bilincinde değildi. Allahü teâlânın rahmet deryasına dalmış, her tarafı rahmet görüyordu. Onun için, (Bu rahmet deryasında, kâfirler de sonsuz kalmaz) dedi. Günahkâr müminler Cehennemden çıkınca, onlara ilişkin Cehennemin yeşil davet çimenlerle kaplı bulunduğunu görmüş olduğu vakit, yedi Cehennemin hepsi bu şekilde olacak sanmış, tasavvuf sarhoşluğu içinde yanılmıştır. Kasten söylememiştir. Yoksa aklı başlangıcında olan kimse, âyet-i kerimeye aykırı olarak bu şekilde sövgü söz söylemez. İbni Teymiyye ise, şuurlu bir halde bu sözü söyleyerek küfre girmiştir. İkisi içinde fark çoktur. Birinde tasavvuf [evliya] sarhoşluğu var, ötekinde Vehhabi sarhoşluğu var.

Kâfirlerin pişmanlığı
Sual:
(Kâfirler âhirette de inanç etmeyecekler, pişman olmayacaklar. Cehennem azabı da kâfirlere zarar vermeyecek, zaman içinde ateşe alışacaklardır) diyenler oluyor. Bu görüşler dinimize aykırı değil midir?
CEVAP
Elbet aykırıdır. Kıyamet günü hepimiz gerçekleri görecek ve kâfirler, dünyada inanç etmediklerine oldukça pişman olacaklardır. (Bizi dünyaya gönderin, iyi ameller işleyeceğiz) diyeceklerdir. Kendilerine, (Siz dünyadan gelmiyor musunuz? ) diye yanıt verilecek. Şiddetli azabı görünce, (Keşke toprak olsaydık) diyeceklerdir. (Nebe 40, Secde 12, İbrahim 44)

(Kâfirler âhirette pişman olmaz) diyenler bu âyetleri inkâr etmiş olurlar. Kâfirlerin azaplarının asla eksilmeyeceği, hattâ artacağı, oldukça pişman olacakları Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir. (Bekara 86,162; Al-i İmran 88; Nahl 85; Fatır 36; Mümin 49,50; Zuhruf 75) [Bu âyet-i kerimeler nasıl inkâr edilir ki?]

Dinsiz cehenneme gider
Sual:
(Ateist ve dinsiz Cehenneme gidecektir) deniyor. Bu yargı, yanlış değil mi? Kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini yalnız Tanrı bilmez mi?
CEVAP
Ateist inanç ederse Cennete gidebilir, Müslüman da küfre düşüp Cehenneme gidebilir. Bunu kimse bilmesi imkansız normal olarak, fakat (Ateist inanç etmeden ölürse Cehenneme gider) denir, zira bunu Allahü teâlâ bildiriyor. Söyleyen yargıda bulunmuyor. Kitabından naklediyor. Örneğin Allahü teâlâ, (Kâfirler ebedî Cehennemde kalacaktır) buyuruyor. Bir kimsenin de, kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını söylemesi, bunu nakletmesi anlamına gelir. Kendiliğinden bir şey söylemiş olmuyor.

Sonsuz Cehennem kâfir içindir
Sual: Günahı sevabından oldukça olan her mümin, günahlarının cezasını Cehennemde çekmeyecek midir?
CEVAP
Affa yada şefaate kavuşursa, ceza çekmeden doğru cennete gider. Günah denilince, genel anlamda içki içmek, yalan söylemek benzer biçimde dinimizin emirlerine uymamak anlaşılırsa da, şirke, küfre de günah denir. Bu mevzuda bir âyet-i kerime meali:
(Allahü teâlâ, şirki asla affetmez, fakat şirkten başka olan [bütün] günahları dilerse affeder.) [Nisa 48]

Sövgü olmayan günah hakkında bir âyet-i kerime meali:
(De ki, “Ey oldukça günah işlemekle haddi aşan kullarım, Tanrı’ın rahmetinden [bizi affetmez diye] ümidinizi kesmeyin! Bu sebeple Tanrı, normal olarak tüm günahları affeder.”) [Zümer 53]

Günah, kimi zaman de sövgü anlamına gelir. İki âyet-i kerime meali:
(Kötülüğü, günahları, kendilerini çepeçevre kuşatanlar, cehennemliktir, orada ebedî bırakılırlar.) [Bekara 81]

(Ona, “Tanrı’tan sakın” denince, gururu kendisine günah işletir, artık ona Cehennem yetişir.) [Bekara 206]

İmam-ı Rabbânî hazretleri, Cehennem azabının günahlara değil, küfre karşılık bulunduğunu, sövgü bulaşığı olan günahlar için de cehennemde azap çekileceğini bildirmektedir. (M. 266)

Sual: Müslüman olup itikadı bozuk olanlar, kâfirler benzer biçimde Cehennemde sonsuz olarak mı kalacaklardır?
Yanıt:
Müslüman olan, kısaca Ehl-i kıble olup, yakarma eden, fakat, itikadı Ehl-i sünnet itikadına uymayan ve tövbe etmeden ölen hiç kimseye, Cehennemde azap edilecek ise de, bu şekilde Bidat sahibi Müslümanlar, Cehennemde sonsuz kalmayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Kâfir çocukları Cennete girecek mi? başlıklı makalemizde cennete, girecek ve kafir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.