Kıyamet ne zaman kopacak?

Sual: (Bu ümmetin ömrü 1500 yılı geçmez) diye bir hadis olduğu söyleniyor. Bunun için, (10 yıl sonrasında Mehdi, 20 yıl sonrasında İsa ortaya çıkacak. Kıyamet de, hicri 1545 ve miladi 2120’de kopacak) deniyor. Bu doğru olabilir mi?
CEVAP
Bu şekilde bir hadis-i şerife rastlamadık. Bu şekilde bir hadis-i şerif olsa bile, bundan kıyametin ne zaman kopacağı anlaşılmaz. Buna benzer başka hadis-i şerifler de vardır. Birkaç örnek verelim:
1- Abdullah bin Mesud’un haber verdiği hadis-i şerifte, (İslam değirmeni 35 yıl döner. Sonrasında helak olanlar bulunur. Ondan sonra gelenler, İslamiyet’i 70 yıl kuvvetlendirirler) buyuruldu. Şah Veliyyullah-ı Dehlevi hazretleri buyuruyor ki:
Bu hadis-i şerifte bildirilen vaktin başlangıcı, ilk cihadın başladığı, hicretin ikinci yılıdır. 35. yılda, hazret-i Osman şehit edilerek, Müslümanlar içinde ayrılık oldu. Cihad ve İslamiyet’in yayılması durdu. Allahü teâlâ, hilafete yeniden seviye verip, cihad tekrardan başladı. Emevi devletinin sonuna kadar devam etti. Abbasi devleti kurulurken, ortalık gene karıştı. Fazlaca Müslüman öldü. Sonrasında Allahü teâlâ, hilafete seviye verip, Hülagü’nün Bağdat’ı yakıp yıkmasına kadar sürdü. (Kurret-ül ayneyn)

Buradaki tarihleri toplayıp da, İslamiyet 70+35=105 yıl sonrasında ortadan kalkar denmez. Bunlar, Müslümanların güçlü olduğu zamanı bildirmektedir.

2- Sa’d ibni Ebi Vakkas’ın bildirdiği hadis-i şerifte, (Yakarma ediyorum ki, ümmetimin kuvvetini, yarım günün sonuna kadar sürdürsün) buyuruldu. Yarım gün ne kadar denilince, Sa’d, (500 senedir) dedi. Gene Şah Veliyyullah-ı Dehlevi, (Bu hadis-i şerif, Abbasi devletinin ömrünü [524 yılı] göstermektedir) buyurmuştur. (Kurret-ül ayneyn)

Bu hadis-i şerife bakıp da, Peygamberimizden 500 yıl sonrasında kıyamet kopar diyen olmamıştır.

3- Bir hadis-i şerifte, (Ümmetim yön suretiyle giderse bigün [bin yıl] yaşar. İstikamet suretiyle gitmezse, yarım gün [500 yıl] yaşar) buyuruldu. Buna bakıp da, hicri 1000 yada 500’de kıyamet kopar diyen olmamıştır.

4- (Dünyanın ziyneti, yüz elli senesinde kaldırılır.) [Hayrat-ül-hisan]

Büyük fıkıh âlimi Şems-ül-eimme Abdülgaffar Kerderi, (Bu hadis-i şerif, İmam-ı a’zam Ebu Hanife’yi bildiriyor, bundan dolayı o 150’de vefat etmiştir) dedi. (Redd-ül-muhtar)

Hicri 150’den sonrasında, İslamiyet ortadan kalkar denmez.

5- (Ümmetim beş tabakadır. Her bir katman 40 senedir. Benim ve Eshabımın süreci, ilim ve inanç ehli zamanlarıdır. 80’e kadar gelenler, iyilik ve takva ehlidir. 120’ye kadar gelenler, acıma ve sıla ehlidir. Bunlardan sonrasında, 160’a kadar gelenler, sıla-ı rahimden kesilir ve birbirlerine yüz çevirir. Bunlardan sonrasında, 200’e kadar gelenlerde ise, harpler ve karışıklıklar olur.) [Ramuz]

Burada açıkça, (Ümmetim beş tabakadır. Her katman 40 senedir) deniyor. Buna bakıp da, Peygamberimizden 200 yıl sonrasında kıyamet kopacak diyen olmamıştır.

Görüldüğü şeklinde, ümmetim şu kadar yaşar yada ümmetimin ömrü şu kadardır diye bildirilen hadis-i şeriflerin, kıyametin kopmasıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Cebrail aleyhisselam, meşhur Cibril hadisinde bildirildiği şeklinde, (Kıyamet ne zaman kopacak?) diye sorduğunda Peygamber efendimiz, (Bu mevzuda sorulan, sorandan daha bilgili değildir) buyurmuştur. (Buhari, Müslim)

Dört âyet-i kerime meali de şöyledir:
([Resulüm] Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Onlara de ki: Onu sadece Rabbim bilir, onun vaktini, Ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir. Sen sanki biliyormuşsun şeklinde sana ısrarla soruyorlar. Onlara de ki: Onu bilmek sadece Tanrı’a mahsustur, fakat insanların bir çok bu gerçeği bilmez.) [Araf 187]

(İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar. Onlara de ki: Onun bilgisi sadece Tanrı katındadır. Ne bilirsin, kim bilir zamanı yakındır.) [Ahzab 63]

(Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi yalnız Tanrı’a aittir. Onun bilgisi haricinde hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğurmaz. Onlara: “Bana koştuğunuz ortaklar nerede?” diye seslendiği gün: “Sana, buna dair bizlerden hiçbir tanık olmadığını arz ederiz” derler.) [Fussilet 47]

(Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını merak ederler. [Allah bildirmedikçe] sen onu nereden bilirsin ki? Onu sadece Tanrı bilir.) [Naziat 42-44]

Şu üç hadis-i şerif bile, hazret-i Mehdi’nin gelmesine, kıyametin kopmasına, daha oldukça zaman bulunduğunu açıkça bildirmektedir:
(Sövgü, her tarafı kaplamadıkça ve açıktan yapılmadıkça Mehdi gelmez.) [M. Rabbani]

(Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Tanrı’a yakarma eden kalmaz.) [Hâkim]

(Yeryüzünde Tanrı diyen Müslüman kalmış olduğu sürece kıyamet kopmaz.) [Müslim, Tirmizi]

Tanrı diyen Müslüman olduğuna nazaran, bugün yada yarın iyi mi kıyamet kopar?

Peygamber efendimizin ve Cebrail aleyhisselamın kıyametin ne zaman kopacağı bilinemez söylediği bir hususta kati tarih vermek de, ne büyük cüret, ne çirkin bir iştir.

Kıyametin kopması
Sual:
Maya Takvimi’ne nazaran Kıyamet kopacak dendi. Paniğe kapılanlar oldu. Acaba Kıyametin kopmasını zelzele şeklinde bir şey mi sanıyorlar da bazı bölgelere gidenler oldu? 120 yıl sonrasında kopacak diyenler de var. Kıyamet kopmasının alametleri yok mu?
CEVAP
Kıyametin kopmasına daha oldukça vardır. Kıyamet alametleri çıkmadan Kıyamet kopmaz. Din kitaplarında şöyleki bildiriliyor:
Kıyametin ne zaman kopacağı açıkça bildirilmedi, kimse de anlayamaz. Fakat Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi: Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten Şam’a inecek, Deccal çıkacak. Yecüc ve Mecüc her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din detayları unutulacak. Fısk, fenalık çoğalacak. Haramlar her yerde işlenecek, Yemen’den bir ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve Ay kararacak. Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır. (H.L.O. İman)

Allahü teâlâ, Sur üfürüldükten sonrasında, Kıyametin kopmasını murat buyurduğu zaman, dağlar uçar, bulutlar şeklinde yürümeye adım atar. Denizler birbirinin üstüne taşar. Güneşin nuru gider, kararır. Dağlar toz hâline gelir. Âlemler [ve gezegenler] birbirine girer. Yıldızlar, dizili incinin kopup dağıldığı şeklinde dağılır. Gökler gül yağı şeklinde erir ve değirmen döner şeklinde deveran eder ki, şiddetli bir halde hareket eder. Allahü teâlâ, göklerin parça parça olmasını emreder. Yerde ve gökte diri olarak kimse kalmaz, her canlı ölmüş olur. (Kıyamet ve Âhiret)

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:
Kıyamet kopacağı zaman, yıldızların yerlerinden ayrılıp dağılacağı, göklerin parçalanacağı, yeryüzünün ve dağların param parça olacakları Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmektedir. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:
(Sura bir kere üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün Kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır.) [Hakka 13-16]

(Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri, dağların dağılıp saçıldıkları, denizlerin kaynadığı zamana…) [Tekvir ilk âyetler]

(Göğün yarıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zaman…) [İnfitar 1-2]

(Her şey yok olacak, yalnız O kalacaktır!) [Kasas 88]

Kur’an-ı kerimde, bunlar şeklinde, daha nice âyetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak felsefecilerin yaldızlı yalanlarına aldanmak olur. Mahlûkların yok olacaklarına inanmak, yoktan var edildiklerine inanmak şeklinde, imanın şartıdır. İnanmak elbet lazımdır. (3/57)

Güneş batıdan doğunca
Sual: Güneş batıdan doğduktan sonrasında, Kıyamet derhal kopacak mı, yoksa insanoğlu daha yaşayacak mı? Kimi, Kıyametin kopacağına oldukça azca bir zaman kaldığını söylüyor. Güneş, batıdan doğar doğmaz mı Kıyamet kopacak?
CEVAP
Eshab-ı kiramın büyüklerinden Abdullah bin Ömer “radıyallahü anhüma” hazretleri, (Güneş, batıdan doğduktan sonrasında, Kıyamet kopana kadar, insanoğlu 120 yıl daha duracak, o şekilde ki fidan bile dikeceklerdir) buyurdu. (Kurtubî)

Hadis-i şerifte, (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyamet kopmaz. O zaman inanç edenin imanı yarar vermez) buyuruluyor. (Buhârî, Müslim)

Hemen hemen Güneş batıdan doğmadan, (Mehdi geldi, Kıyamet yakında kopacak) diyenlere saygınlık etmek ne kadar büyük yanlıştır.

Sual: Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında, din kitaplarında kati bir informasyon var mıdır?
Yanıt: Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi, zamanını kimse anlayamadı. Fakat, Peygamber efendimiz, birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi ki bazıları şunlardır: Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten Şam’a inecek, Deccal çıkacak. Yecüc, Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler, depremler olacak. Din detayları unutulacak. Fısk, fenalık çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız kimseler buyruk olacak, Allahü teâlânın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde işlenecek. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kıyamete yakın ilim azalır, bilgisizlik artar.)

(İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Bilgisiz din adamları, kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar.)

Kıyamet ne zaman kopar?
Sual: Kıyamet kopacağı zaman yeryüzünde imanlı kimse kalmayacak deniyor, doğru mudur bu?
Yanıt:
İmâm-ı Rabbânî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki:
“İslam dini, acayip olmaya, zayıflamaya başladı. Müslümanlar, kimsesiz kaldı. Bundan sonrasında da, daha acayip olur gider. O dereceye gelir ki, yeryüzünde Tanrı diyen kimse kalmaz. Hadîs-i şerifte; (İslamiyet acayip, kimsesiz olarak başladı. Son zamanlarda, başladığı şeklinde, acayip olarak geri döner. Acayip olan Müslümanlara müjdeler olsun!) buyuruldu. Kıyamet, dünyadaki iyi insanoğlu kalmayıp, her yeri fenalık kapladığı zaman kopar, buyuruldu.”

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
(Bir zaman gelecek ki, ümmetimde Müslümanlığın yalnız adı duracak. Mümin olanlar, yalnız birkaç İslâm âdetini meydana getirecek. İmanları kalmayacak. Kur’ân-ı kerim yalnız, okunacak. Emirlerinden, yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak. Allahü teâlâyı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Hanımefendilere köle olacaklar. Azca kazanmak ile kanaat etmeyecekler. Fazlaca kazanınca doymayacaklar.)

Abdülvehhâb-ı Şa’rânî rahmetullahi aleyh, Tezkire-i Kurtubî muhtasarında diyor ki:
“İbni Mâcenin bildirdiği hadîs-i şerifte; (Bir zaman gelecek. Elbisenin rengi, ziyneti solduğu şeklinde, yeryüzünde İslâmiyet de solup kalkacak. O şekilde olacak ki, namaz, oruç, hac, sadaka unutulacak. Kur’ân-ı kerimden yeryüzünde bir âyet kalmayacak) buyuruldu. İmâm-ı Kurtubî buyuruyor ki:
“İslâmın unutulması, İsa aleyhisselâm gökten inip, öldükten sonrasında olacaktır. Daha ilkin, Müslümanlar acayip olacak. Kur’ân-ı kerime uyulmayacak ise de, büsbütün unutulmayacaktır.”

Ma’rifetnâmede deniyor ki:
“Kıyamet alametleri çoktur. Camiler oldukça, cemaat azca olacak. Binalar yüksek, elbiseler ince, hanımefendiler buyruk olacak. Erkekler kadınlaşacak.”

Bir önceki yazımız olan Hazret-i Mehdi’nin mezhebi başlıklı makalemizde hazret, mehdi ve mezhebi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.