Anasayfa » Genel » Peygamberlik iddiası zındıklıktır

Peygamberlik iddiası zındıklıktır

Sual: Peygamber efendimiz, ahir vakit peygamberi olduğuna ve ondan sonrasında peygamber gelmeyeceğine nazaran, iyi mi oluyor da, ABD’da Mısırlı R. Halife, Pakistan’da A. Kadıyani, İran’da Bahaullah, Türkiye’de birkaç şahıs için peygamber deniyor?
CEVAP
Peygamber denilen kimselerin, Müslümanlıkla asla alakaları yoktur. Şu sebeple Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Muhammed, Tanrı’ın resulü ve Hatem-ün-nebiyyindir [nebilerin sonuncusudur].) [Ahzab 40]

Eğer, (Hatem-ün-nebiyyin) değil de, (Hatem-ür-rüsul) denseydi, fena maksatlılar, (Resul gelmez, fakat nebi gelir) derlerdi. Bunun için, (Hatem-ün-nebiyyin) denmiştir.

Artık bir zındık, (Nebi gelmez, fakat resul gelir) dese de, bir kıymeti yoktur. Şu sebeple, resullük makamında nebilik makamı da vardır. Doğrusu her resul nebidir; fakat her nebi resul değildir. Yeni bir şeriat getiren peygambere (Resul) denir. Yeni din getirmeyip, insanları önceki dine çağrı eden peygamberlere (Nebi) denir. Emirleri bildiri etmekte ve insanları, dine davette resul ile nebi içinde bir ayrılık yoktur. Resul ile nebi eşanlamlıdır. Bunun için, Peygamber efendimize, resul de, nebi de denmiştir. Örneğin nebi geçen bir âyet-i kerime meali:
(Tanrı ve melekleri, Nebi’ye oldukça salevat getiriyor. Ey müminler, siz de ona salevat getirin!) [Ahzab 56]
Nebi de, resul de gelmez
Demek ki, resul olan bir peygamber, hem de nebidir. (Nebi gelmez) demek, resul de gelmez anlama gelir. Peygamber efendimiz de, kendisinin, Hatem-ün-nebiyyin yada Hatem-ül-enbiya bulunduğunu bildirmiştir. (Buhari)

Allahü teâlâ, Resulüne, (Sana indirdiğim Kur’an-ı kerimi, insanlara açıkla) buyurmaktadır. (Nahl 44)

Resulullah da açıklıyor. Son peygamber ile ilgili açıklamalarından bazıları şöyledir:
(Nebilik ve resullük nihayetlenmiştir. Benden sonrasında nebi de, resul de yoktur.) [Tirmizi]

(Bana özgü olan 5 isim vardır: Muhammed
[Yerde gökte çok övülen], Ahmed [En çok övülmüş], Mahi [küfrü silen], Haşir [önce haşrolan] ve Akib [Hatem-ül-enbiya]) [Buhari]

Uzun bir hadis-i şerifte ise, ahirette kendilerinden şefaat istenen tüm peygamberler, insanları Muhammed aleyhisselama göndereceklerdir. İnsanlar da, Peygamber efendimize, (Sen Tanrı’ın resulü ve hatem-ül-enbiya’sın, bizlere şefaat eyle) diyeceklerdir. (Buhari, Müslim)

Mevahib-i ledünniyye’de buyuruldu ki:
Resulullahın getirmiş olduğu din, öteki peygamberlerin şeriatini nesh etmiş ve kıyamete kadar devam edecektir. Bu bakımdan, Resulullahın ümmeti, öteki ümmetlerden oldukça olacaktır. Peygamber efendimize ilişkin haslet çoktur.

Her milletin peygamberi
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kıyamette tebaası en oldukça olan Peygamber ben olurum.) [Buhari]
(Tüm nebilere altı hasletle üstün kılındım. Ben tüm insanlara gönderildim. Nebiler benimle tamamlandı.)
[Müslim]
(Her nebi, kendi kavmine gönderilmiştir. Ben ise, kızıl kara her millete gönderildim.)
[Buhari]

İslamiyet’ten ilkin, zina oldukça olurdu. Bir bayan, bir adam ile uzun vakit, flört edip metres olarak yaşar, sonrasında evlenirdi. Hazret-i Âdem, öleceği vakit, oğlu Hazret-i Şit’e, (Yavrum, alnında parlayan bu nur, son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bu nuru, mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da bu şekilde vasiyet et) buyurdu. (Mevahib-i ledünniyye)

Her resul, nebidir. Her nebi, resul değildir
Mezhepsiz türediler, her gün yeni bir yorum getirerek, 14 asırdır bozulmadan gelen dinimizi dört koldan bozmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Hadis-i şerifleri inkâr için adeta birbirleri ile yarış ediyorlar. Kimi hayzlı iken namaz kılınır, oruç tutulur diyor. Kimi cünüpken Kur’an okutuyor. Kimi de, akraba dışındaki hanımlarla meydana getirilen zina günah değil, cinsel hizmet vermektir diyor. Kimi mehdi bulunduğunu duyuru ediyor, R. Khalife, A.Kadıyani, Bahaullah ve daha başka zındıklar da kendilerine peygamber diyor.

19’cu Reşat Halife ve bazı zındıklar peygamberim (Resulüm) diyebilmek için, Ahzab suresinin, (O, [Muhammed aleyhisselam] Tanrı’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur) [mealindeki 40. âyet için, “Nebi gelmez ama resul gelir” diyorlar. Halbuki “Nebi” gelmezse, “Resul” hiç gelmez. Çünkü nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Risalet [Resullük] makamı, nübüvetten [nebilikten] daha özel ve yüksektir. Her resul nebidir; fakat her nebi resul değildir. Artık peygamber gelmeyeceğini âyet ve hadislerle yine yazalım.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Benden sonrasında peygamber gelseydi, Ömer olurdu.) [Buhari]

(Öteki nebilere nazaran benim durumum şuna benzer. Güzel bir ev yapılır, fakat bir kerpici eksiktir. Ziyaretçiler, evi beğenir. Yalnız “Şu boşluğa da bir kerpiç konsaydı” derler. İşte ben o kerpicim, nebilerin sonuncusuyum.) [Buhari, Müslim]

Kur’an-ı kerimde ise mealen buyuruluyor ki:
(Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]

Allahü teâlâ, son peygamberini gönderip dinini tamamladığına ve dinde noksan kalmadığına nazaran artık başka din ve başka peygamber aramak, Kur’an-ı kerimi inkâr olur. Peygamberlere ve onlara gönderilen kitaplara inanmak, imanın şartlarındandır.

Yeni bir din getiren, kendisine kitap verilen Peygambere resul dendiği benzer biçimde nebi de denir. Doğrusu her resul, nebidir. Her nebi, resul değildir. Yeni din getirmeyip, önceki dine çağrı edenlere nebi denir. Fussilet suresinin (Resulüm!) Sana söylenen, senden önceki resullere söylenmiş olandan başka bir şey değildir) mealindeki âyet-i kerimesi de, resullere kitap verildiğini göstermektedir. Allahü teâlâ, dinini bildiren kitap göndermedikçe ceza vermiyor. İsra suresinin (Biz resul göndermedikçe azap etmeyiz) mealindeki 15. âyet-i kerimesi de, resulün kitap getiren peygamber bulunduğunu bildirmektedir. Peygamber Farsçadır, resul yada nebi anlamında kullanılır. Nebilik resullük makamı içindedir, nebi gelmezse, resul asla gelmez. Sapıkların söylediği benzer biçimde, resullük nebilik makamı içinde değildir.

Nisa suresinin, (Kıssalarını sana bildirmediğimiz resuller de yolladık) mealindeki 164. âyeti, Peygamber sayısının Kur’an-ı kerimde bildirilmediğini göstermektedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Nebiler 124 bin, resuller ise 313’tür.) [Hâkim]

Kur’an-ı kerimde bir resul için, o bir nebi idi denmesi onun resul olmadığını göstermez. Resulullah olan Peygamber efendimizin de nebi olduğu birçok âyette geçiyor. Ankebut suresinin, (İshak ve Yakub’u ona bağışladık. Nebiliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik) mealindeki 27. âyetinde, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenlere nebilik verildiği benzer biçimde kitap verilenler şu demek oluyor ki resuller de vardır.

Kendilerine kitap verilen resullerden bazıları şunlardır:
Hazret-i Nuh resul ve nebi idi. (Şuara 107, Araf 61)
Hazret-i İbrahim, resul ve nebi idi. (A. İmran 84, Meryem 41)
Hazret-i Musa, resul ve nebi idi. (Meryem 51, Araf 104, Zuhruf 46)
Hazret-i İsa, resul ve nebi idi. (Nisa 157, Maide 75)
Hazret-i Hud, Hazret-i Salih, Hazret-i Lut, Hazret-i Şuayb resul idi. (Şuara 125, 143, 162, 178)

Nebilere örnek:
Hazret-i Harun nebi idi. (Nisa 163, Meryem 53) [Hazret-i Musa zamanında ona nebilik verildi, Museviliği tebliğ etti.]
Hazret-i Yahya nebi idi. (A. İmran 39) [ Hazret-i İsa zamanında İseviliği tebliğ etti.]

Resul, elçi, haberci anlamında da kullanılır. Melekten yada peygamber olmayan insanlardan da resul olur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Gizli saklı konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyleki değil; yanlarındaki resullerimiz [elçilerimiz yani hafaza melekleri de] yazmaktadır.) [Zuhruf 80]
(Birinize ölüm ulaşınca, resullerimiz
[elçilerimiz yani görevli melekler] onun canını alır.) [Enam 61]
(Melekler dediler ki: Ey Lut, Biz Rabbinin resulleriyiz
[yani elçileriyiz].) [Hud 81]
(O Kur’an, itibarlı bir resulün
[elçinin yani Cebrail’in] getirmiş olduğu sözdür.) [Tekvir 19]
(Melikin elçisi Yusuf’a geldiği vakit…)
[Yusuf 50]
(
[Melike Belkıs dedi ki] hediyelerle gönderdiğim mürseller [elçiler] ne ile dönecek.) [Neml 35]
Her insana gönderilen Peygamber
Sual:
Yeni bir peygamber gelecek mi? Bazıları, (Nebi gelmez; fakat resul daima gelir, şu anda resuller, şu demek oluyor ki elçiler vardır) diyorlar. Peygamber efendimiz son nebi ve son resul değil midir?
CEVAP
Evet, son nebi ve son resuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Nübüvvet ve risalet bitti. Benden sonrasında nebi de, resul de yoktur.) [Tirmizi] (Nübüvvet ve risalet peygamberlik anlama gelir. Bu hadis, açıkça, nebi de, resul de gelmeyeceğini bildirmektedir.)

(Nebiler benimle son buldu.) [Müslim] (Bu iki hadis-i şerif de, resulün de, nebinin de gelmeyeceğini açıkça bildiriyor. Necdiler, ilk peygamber olan Âdem aleyhisselamı inkâr ediyorlar.)

(Öğünmüyorum, ben nebilerin efendisi, sonuncusu ve şefaat edicilerin de ilkiyim.)
[Darimi]
(Peygamberim diyen yalancılar çıkar, benden sonrasında peygamber gelmez.)
[Mişkat-ül-mesabih]

(Öteki nebilere nazaran benim durumum şuna benzer. Güzel bir ev yapılır, fakat bir kerpici eksiktir. Ziyaretçiler, evi beğenir. Yalnız
“Şu boşluğa da bir kerpiç konsaydı” derler. İşte ben o kerpicim, nebilerin sonuncusuyum.) [Buhari, Müslim]

(Her peygamber yalnız kendi kavmine geldi, ben ise tüm insanlara gönderildim.)
[Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai] (Peygamber efendimiz, âlemlere rahmet olarak tüm dünyaya gelmiştir. Hatta cinlerin de Peygamberidir. İki âyet meali şöyledir:
(Biz seni âlemlere rahmet olarak yolladık.) [Enbiya 107]
(Âlemlere [Cin ve insanlara ilahi azap ile] ürkütücü [uyarıcı] olarak Furkanı [Kur’anı] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren [Allah’ın şânı] ne yücedir.) [Furkan 1]

Allahü teâlâ, âlemlere rahmet olarak gönderdim diyor, o, tüm insanların peygamberi diyor. Tanrı’ın bu rahmeti yetmiyor mu da, yeni elçi aranıyor? İslam binası tamamlanmıştır. Bir âyet meali:
(Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim.) [Maide 3] (Son Resul gelip din tamamladığına nazaran, artık başka din ve başka Resul aranmaz.)

Nebi, Resul gelmeyecek fakat ben resulüm diyen yalancılar çıkacak. Birkaç hadis-i şerif meali:
(Davaları bir olan iki büyük ordu, çarpışmadıkça ve kendilerine ben resulüm [peygamberim, elçiyim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İ.Ahmed] (Bu hadis-i şerifler, Resulullah efendimizin mucizelerindendir.)

(Resulüm diyen yalancılar çıkacaktır. Benden sonrasında resul yoktur.)
[Nesai, İ.Ahmed, Taberani]

(Deccal gelmeden otuz kadar yada daha çok kendilerine resul
[elçi] diyen yalancılar çıkar. Bunlar, sizde olmayan âdetler, bid’atler çıkarır ve dininizi değiştirirler. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun.) [Taberani] (Örneğin bunlar imanın şartını eksiltir yada çoğaltırlar, kaderi inkâr ederler, hayrın ve şerrin Tanrı’tan bulunduğunu kabul etmezler. 19 un katı olmayan âyetler uydurma derler. Hadisleri inkâr ederler. İslâm âlimleri dini yanlış bildirmiş derler.)

(Kıyametten ilkin resulüm diyen yalancılar çıkar. Onlardan sakının.)
[Müslim, Taberani]

Bir önceki yazımız olan Peygamber efendimize tâbi olmak başlıklı makalemizde efendimize, olmak ve peygamber hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.